Translate:

Относно „CITYnvest“

„CITYnvest“ има за цел да окаже подкрепа и да възпроизведе успешните иновативни модели на финансиране на санирането на обществени сгради с цел подобряване на енергийната им ефективност. Тези модели включват договори за енергоспестяване с гарантиран резултат (ДЕСГР), финансиране от трети страни (ФТС), револвиращи фондове, взаимоспомагателни каси и други. 

Обосновка на проекта:

Енергийната ефективност може да изиграе съществена роля за намаляване на емисиите на CO2 и за подобряване на енергийната сигурност и има голям потенциал за насърчаване на местната икономика и създаването на работни места. Към настоящия момент енергийната ефективност е един от приоритетите на европейско равнище. Въпреки това съществуват редица затруднения, които все още възпрепятстват повсеместното изпълнение на проектите за енергийна ефективност.

Четиридесет процента от потреблението на първична енергия и 36 % от емисиите на CO2 в Европа се дължат на сградите. Заложената от ЕС цел за 2050 г. е постигане на енергийни спестявания в сградния фонд в размер до 80 %. Това налага необходимостта от разработване, усъвършенстване и прилагане на иновативни модели на финансиране на санирането на сгради за подобряване на енергийната им ефективност. Но това не е достатъчно; необходимо е също така да се насърчат частните инвестиции и да се изготви по-добра нормативна база. Ето защо бе иницииран проектът „CITYnvest“.

Иновативни модели на финансиране, като например финансиране от трети страни (ФТС), включващи договори за енергоспестяване с гарантиран резултат (ДЕСГР), револвиращи фондове, кредити при облекчени условия и модели за взаимопомощ, са разработени в целия Европейски съюз. Тези модели са се доказали като успешни в осигуряването на финансиране за широкомащабни и цялостни ремонти с цел подобряване на енергийната ефективност на сградите. При все това те често пъти се разработват отделно един от друг и не намират широко приложение в цяла Европа. Ние вярваме, че местните власти играят важна роля за реализиране на потенциала на тези модели и за обединяването на всички ключови участници. Нашата цел е да повишим техните познания и капацитет за разработването на собствени решения за финансиране и осигуряване на бърз старт на санирането на обществените сгради с цел повишаване на енергийната им ефективност. 

Нашите цели: 

 • Изграждане на капацитет и усъвършенстване на уменията на местните власти.
 • Реализиране на енергийни спестявания в три пилотни региона в Белгия, България и Испания.
 • Полагане на основите за инвестиции в мерки за цялостно саниране на обществени сгради за подобряване на енергийната им ефективност.
 • Подготвяне на нормативната база и определяне на политиките на местно, национално и европейско равнище.
 • Създаване на устойчиви работни места.

Нашите действия:

Нашите действия са ориентирани в пет основни направления:

 1. Анализиране и сравняване на иновативните модели на финансиране, които вече са разработени в Европа. Въз основа на събраните данни и нашия опит от пилотните региони, разработваме материали с указания относно финансирането на саниране на обществени сгради.
 2. Съдействие за въвеждането на иновативни модели на финансиране в три пилотни региона в Белгия (Лиеж), България (Родопи) и Испания (Мурсия). В тези региони създаваме специализирани структури и екипи, които изпълняват ролята на центрове за знания, осигурявайки подкрепа на местните власти при планирането и изпълнението на проекти за саниране. До края на проекта техните усилия трябва да доведат до подписването на три инвестиционни ангажимента на стойност повече от 70 милиона евро. Тези инвестиции от своя страна ще доведат до значителни икономии на енергия (58.6 GWh).
 3. Провеждане на мащабна програма за изграждане на капацитет. Посредством поредица от семинари ще бъдат обучени повече от 650 представители на местните власти и 300 други заинтересовани страни от 10 целеви държави (България, Италия, Испания, Белгия, Латвия, Литва, Румъния, Унгария, Австрия и Словакия).
 4. Ние осъществяваме наблюдение на инвестициите в рамките на „CITYnvest“. Събираме и анализираме данни от местни власти в трите пилотни региона и оценяваме резултатите от усилията ни по места. Това ще ни позволи да определим ключовите фактори за успех и да препоръчаме евентуални подобрения.
 5. Насърчаване на иновативни модели на финансиране и споделяне на опита и познанията. Редовно актуализираната ни електронна платформа предлага обширен набор от ръководства, инструменти и обучителни материали за местните власти и другите заинтересовани страни.
   

Програма на „CITYnvest“ за изграждане на капацитет за иновативно финансиране на енергийната ефективност

Пилотни региони Целеви държави
„CITYnvest“ въвежда иновативни модели на финансиране за енергийна ефективност и стимулира мащабното саниране на сградите. Проектът анализира успешните примери за модели в цяла Европа и съдейства за тяхното разпространение. Посредством организирането на национални и регионални семинари се цели поемане на политически ангажимент от страна на местните власти и обучаване на отговорните за разработване на проекти лица в три пилотни региона и 10 целеви държави.
1
По време на подготвителните работни срещи в трите пилотни региона „CITYnvest“ анализира настоящата ситуация и съществуващите възможности. За всеки от пилотните региони се изготви специфичен план за действие по прилагането на иновативен модел на финансиране.
1
В десетте целеви държави са разработени интегрирани и индивидуализирани пътни карти, очертаващи дългосрочните стратегии за иновативни модели на финансиране на енергийната ефективност. На местните и регионалните власти се предоставят ясни подробни насоки и достъп до експертна информация.
2
Политическите ангажименти (въздействие, амбиции, дългосрочни цели) и плановете за действие се одобряват от местните и регионални органи, отговарящи за вземането на решения. Скоро се очаква да заработят специализирани структури и екипи, с всички необходими заинтересовани страни и нужния капацитет. 
2
Организират се национални семинари, представящи различните приложими модели на отговорните за вземането на решения лица и другите заинтересовани страни. Местните власти се насърчават да не преустановяват своята ангажираност след края на семинарите и да приложат на практика мерки за енергийна ефективност в сградните си фондове.
3
Първо се организират семинари за привличане на интереса на обществеността. На тях се събират всички отговорни за вземането на решения лица от региона. След това се организират поне още два семинара за подкрепа на прилагането на плановете за действие.
 
4
Инвестициите, тръжните процедури, енергийните спестявания, генерирани посредством „CITYnvest“ от успешно мобилизирани заинтересовани страни, се наблюдават и преглеждат с цел ангажирането на още местни власти и възпроизвеждане на представените модели на други места в Европа.
 
Проектът се ползва с финансовата подкрепа на програмата на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ съгласно Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства № 649730.