Translate:

5 основни препоръки за стимулирана на местно равнище ниво финансова среда за енергийна ефективност

С настоящата публикация „CITYnvest“ предлага основани на доказателствата препоръки с цел подобряване на финансовата рамка за енергийна ефективност от гледна точка на местните власти.
Брошурата обобщава ключовите послания, които „CITYnvest“ се стреми да предаде на отговорните за вземането на решения и разработването на политики лица на европейско, национално и местно равнище.