Translate:

Проектът „MLEI” на Кеймбриджшър

Проектът на Кеймбриджшър „Мобилизиране на инвестициите в местна енергия (MLEI)“ бе създаден през 2012 г. за иницииране на изпълнението на енергийни проекти за ниски въглеродни емисии в Кеймбриджшър. Неговата цел бе насърчаване на инвестициите в производството на възобновяема енергия и схемите за енергийна ефективност в по-голям мащаб отпреди. Той включваше създаването на инвестиционен фонд, звено по изпълнение, механизми за изпълнение и поредица от проекти за производство на енергия и енергийна ефективност.

„MLEI“ се възползва директно от работата по рамката за възобновяема инфраструктура на Кеймбриджшър, която имаше за цел да оцени потенциала за производство на енергия в цялото графство като се вземе предвид и неговия растеж. Това доведе до появата на два фактора, които направиха „MLEI“ особено интересен и важен:

Проектите за нисковъглеродна енергия, осъществявани по линия на „MLEI“, са разнообразни – те напълно оползотворяват възможностите за инвестиции за постигане на максимална реализация в случаите, когато схемите са осъществими. Саниране на сгради, обновяване с цел използване на възобновяема енергия, производство на нисковъглеродна енергия за нови сгради, самостоятелни проекти за възобновяема енергия и схеми за група лица (локално отопление) – всички те биха били възможни в дългосрочен план.
Използване на активите на публичния сектор, за да се улесни постепенната промяна – „MLEI“ има за цел да осъществи постепенна промяна между ситуацията в момента и достигане до пълния потенциал за нисковъглеродна енергия в Кеймбриджшър. Проектите първоначално ще използват активите на публичния сектор с цел иницииране на тази постепенна промяна.

Специфичните цели на проекта „MLEI“ по време на изпълнението му са:

Създаване на инвестиционен фонд за ниски въглеродни емисии на Кеймбриджшър и привличане на инвестиции за осигуряването на нисковъглеродна инфраструктура (30 - 50 милиона евро)
Създаване на подходящи механизми за изпълнение, посредством Звеното по изпълнение за ниски въглеродни емисии на Кеймбриджшър, което доведе до осъществяването на проекти за саниране и възобновяема енергия с финансовата подкрепа на инвестиционния фонд
Набелязване, разработване и осъществяване на инвестиционна програма за проекти за енергийно обновяване и възобновяема енергия на стойност най-малко 17,03 милиона евро с първоначален акцент върху публичния сектор и общностните схеми

Стратегическите цели на проекта „MLEI“ след неговото изпълнение са:

Намаляване на въглеродния отпечатък на Кеймбриджшър посредством създаването на дългосрочни възможности за устойчиво финансиране до 2020 г. и след това.
Разработване на поредица от проекти, в това число и по-мащабни проекти, които да могат да бъдат финансирани и да доведат до трансформационна промяна на пазара чрез надграждане върху поуките от този проект.

Ангажирани са 3 вида заинтересовани лица.

  • Инвеститори – банки, управители на фондове (малки и големи), по-големи компании с инвестиционен капацитет или намерение, местни фирми и предприемачи, управители на фондове от публичния сектор (партньорство между местни предприятия)
  • Отговорните за вземането на решения лица – представителите на местната власт са ключовите лица по проекта за инвестиционните решения на фонда и неговото управление. Те също така имат принос за успеха на политическата среда на проекта, която подкрепя местните енергийни инвестиции и инвестиции в нисковъглеродни решения.
  • Управители на активи и имоти – не само представители на местната власт и други институции от публичния сектор, но и техните подизпълнители и консултанти, т.е. хората, които разбират от реализацията на енергийни проекти, които използват публични активи и публично или частно финансиране.

Проектът с общ бюджет в размер на 1 117 милиона евро бе съфинансиран с безвъзмездна помощ по програма „Интелигентна енергия Европа – Мобилизиране на местните енергийни инвестиции (IEE-MLEI)“ в размер на повече от 700 000 лири (900 000 евро).

Проектът се осъществява от консорциум от местни органи на властта, ръководен от Съвета на графство Кеймбриджшър и включващ Съвета на окръг Южен Кеймбриджшър, Съвета на община Хънтингдъншър и Съвета на Кеймбридж Сити.